Tháng Ba 1, 2024

Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

A. Ba đường thẳng đôi một cắt nhau.

B. a cắt b và a song song c.

C. Ba đường thẳng đôi một song song.

D. a song song b và a cắt c.

Hướng dẫn

Ba đường thẳng đôi một không có giao điểm nghĩa là:

• a, b không có giao điểm hay a song song b.

• b, c không có giao điểm hay b song song c.

• a, c không có giao điểm hay a song song c.

Vậy ba đường thẳng đôi một song song.

Chọn đáp án C.

Hướng dẫn

Theo định nghĩa người ta gọi là phân số khi cả tử và mẫu đều là số nguyên và mẫu khác 0

⇒ -1/4; 2/-7 là phân số.