Tháng Mười Một 28, 2021

Cho 2,7 gam một kim loại nhóm IIIA tác dụng hết với HCl thu được 3,36 lít khí H$_{2}$ ở đktc. Kim loại đó là?

Cho 2,7 gam một kim loại nhóm IIIA tác dụng hết với HCl thu được 3,36 lít khí H$_{2}$ ở đktc. Kim loại đó là?

Phương pháp giải:

Viết và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết:

Giả sử kim loại có kí hiệu là M.

PTHH: 2M + 6HCl → 2MCl$_{3}$ + 3H$_{2}$

PT: 2 3 (mol)

ĐB: 0,1 ← 0,15 (mol)

=> M = 2,7 : 0,1 = 27 => M là Al