Tháng Mười 26, 2021

Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?

Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?
A. Nước
B. Prôtêin
C. Xenlulôzơ
D. Tinh bột

Hướng dẫn

Nước có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá.
Đáp án cần chọn là: A