Tháng Bảy 7, 2022

Cấp ủy nào có thẩm quyền quyết định việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi?

Cấp ủy nào có thẩm quyền quyết định việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi?

A. Cấp ủy cơ sở

B. Cấp ủy cấp huyện và tương đương

C. Cấp ủy trực thuộc Trung ương

D. Cả 3 đáp án trên Đáp án c