Tháng Mười 19, 2021

Cấu tạo của thận gồm

Cấu tạo của thận gồm
A. phần vỏ, phần tủy, bể thận.
B. phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp, bể thận.
C. phần vỏ, phần tủy, ống dẫn nước tiểu.
D. phần vỏ, phần tủy, bóng đái.

Hướng dẫn

Cấu tạo của thận gồm: phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp và
bể thận.
Đáp án cần chọn là: B