Tháng Mười 22, 2021

Cấu tạo của 1 nơron điển hình bao gồm:

Cấu tạo của 1 nơron điển hình bao gồm:
A. Thân, sợi trục, đuôi gai
B. Thân, sợi trục, đuôi gai, synap
C. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai
D. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap

Hướng dẫn

Cấu tạo của 1 nơron điển hình bao gồm: thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap.
Đáp án cần chọn là: D