Tháng Ba 31, 2023

Câu hát ” Rước đèn ông sao sao năm cánh tươi màu” thuộc bài hát nào?

Câu hát ” Rước đèn ông sao sao năm cánh tươi màu” thuộc bài hát nào?

Câu trả lời là: Chiếc đèn ông sao

A. Tết Trông Trăng

B. Tết Thiếu Nhi/Tết Nhi Đồng

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu trả lời là: C. Cả hai đáp án trên đều đúng