Tháng Mười 19, 2021

Cặp vitamin nào dưới đây đóng vai trò tích cực trong việc chống lão hoá ?

Cặp vitamin nào dưới đây đóng vai trò tích cực trong việc chống lão hoá ?
A. Vitamin K và vitamin A
B. Vitamin C và vitamin E
C. Vitamin A và vitamin D
D. Vitamin B1 và vitamin D

Hướng dẫn

Vitamin C và vitamin E có vai trò tích cực trong việc chống lão hoá.
Đáp án cần chọn là: B