Tháng Mười Một 28, 2021

Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron

Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

Zn + H$_{2}$SO$_{4}$ → ZnSO$_{4}$ + S + H$_{2}$O

Phương pháp giải:

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng electron.

Lời giải chi tiết:

\(\left. \begin{array}{l}

\mathop {x3}\limits^{} \\

\mathop {x1}\limits^{}

\end{array} \right|\;\left| \begin{array}{l}

\mathop {Zn}\limits^0 \to \mathop {Zn}\limits^{ + 2} + 2e\\

\mathop S\limits^{ + 6} + 6e \to \mathop S\limits^0

\end{array} \right.\)

3Zn + 4H$_{2}$SO$_{4}$ → 3ZnSO$_{4}$ + S + 4H$_{2}$O