Tháng Mười Một 28, 2021

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất khử, chất oxi hóa.

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất khử, chất oxi hóa.

a. Al + HNO$_{3 }$→ Al(NO$_{3}$)$_{3}$ + N$_{2}$O + H$_{2}$O

b. NH$_{3}$ + O$_{2 }$→ N$_{2 }$+ H$_{2}$O

Phương pháp giải:

*Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

*Cách xác định chất khử, chất oxi hóa:

– Chất nhường e là chất khử (chất bị oxi hóa)

– Chất nhận e là chất oxi hóa (chất bị khử)

Lời giải chi tiết:

a.

\(\begin{array}{*{20}{c}}{\mathop {8{\rm{x}}}\limits^{} }\\{\mathop {3{\rm{x}}}\limits^{} }\end{array}\left| \begin{array}{l}\mathop {Al}\limits^0 – 3e \to \;\mathop {Al}\limits^{ + 3} \\2\mathop N\limits^{ + 5} + 8e \to {\mathop N\limits^{ + 1} _2}O\end{array} \right.\)

→ PTHH: 8Al + 30 HNO$_{3}$ \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 8Al(NO$_{3}$)$_{3}$ + 3N$_{2}$O + 15H$_{2}$O

Chất khử: Al

Chất oxi hóa: HNO$_{3}$

b.

\(\begin{array}{*{20}{c}}{\mathop {2{\rm{x}}}\limits^{} }\\{\mathop {3{\rm{x}}}\limits^{} }\end{array}\left| \begin{array}{l}2\mathop N\limits^{ – 3} -6e \to {\mathop N\limits^0 _2}\\{\mathop O\limits^0 _2} + 4e \to 2\mathop O\limits^{ – 2} \end{array} \right.\)

→ PTHH: 4NH$_{3}$ + 3O$_{2}$ \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2N$_{2}$ + 6H$_{2}$O

Chất khử: NH$_{3}$

Chất oxi hóa: O$_{2}$