Tháng Mười 26, 2021

Các tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể lót trong các cơ quan là

Các tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể lót trong các cơ quan là
A. mô biểu bì.
B. mô liên kết
C. mô cơ.
D. mô thần kinh

Hướng dẫn

Các tế bào xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể lót trong các cơ quan là mô biểu bì.
Đáp án cần chọn là: A