Tháng Mười 17, 2021

Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi tác nhân nào sau đây ?

Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi tác nhân nào sau đây ?
A. Thủy ngân
B. Nước
C. Glucôzơ
D. Vitamin

Hướng dẫn

Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi thủy ngân.
Đáp án cần chọn là: A