Tháng Mười Một 28, 2021

Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc

Các phường hội đặt ra phường quy nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ việc

A. Giữ độc quyền trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

B. Bảo vệ quyền lợi co những người cùng ngành nghề

C. Đấu tranh chống sự áp đặt, sách nhiễu của các lãnh chúa

D. Đấu tranh vì quyền lợi kinh tế, chính trị của các thành viên

Hướng dẫn

Đáp án: D