Tháng Mười 19, 2021

Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào

Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào
A. máu và cơ quan bài tiết.
B. nước mô và mao mạch máu.
C. tế bào, máu và đến cơ quan bài tiết.
D. cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.

Hướng dẫn

Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào cơ quan bài tiết để thải ra
ngoài.
Đáp án cần chọn là: D