Tháng Mười Một 28, 2021

Bộ máy quan liêu của các nhà nước cổ đại phương Đông gồm toàn quý tộc làm nhiệm vụ

Bộ máy quan liêu của các nhà nước cổ đại phương Đông gồm toàn quý tộc làm nhiệm vụ

A. thu thuế, xây dựng công trình công cộng và chỉ huy quân đội.

B. quản lí luật pháp và có vai trò điều hành tất cả lĩnh vực.

C. quyết định mọi mặt của đất nước và chỉ huy quân đội.

D. soạn thảo các bộ luật và chủ huy tất cả các lĩnh vực.

Hướng dẫn

Giúp việc cho nhà vua trong bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại là bộ máy hành chính quan liêu gồm toàn quý tộc: Bộ máy này các công việc như: thu thuế, xây dựng các công trình công cộng như đền, tháp, cung điện, đường sá và chủ huy quân đội.

Đáp án cần chọn là: A