Tháng Tư 15, 2024

 Bánh Trung Thu thường có hình tròn và hình vuông. Hình tròn và hình vuông này có ý nghĩa gì?

 Bánh Trung Thu thường có hình tròn và hình vuông. Hình tròn và hình vuông này có ý nghĩa gì?

A. Trăng tròn đất vuông

B. Trời vuông đất tròn

C. Trời tròn đất vuông

Câu trả lời là: C. Trời tròn đất vuông