Tháng Mười 17, 2021

Ở đảo tuỵ của người có bao nhiêu loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết?

Ở đảo tuỵ của người có bao nhiêu loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường
huyết?
A. 5 loại
B. 4 loại
C. 2 loại
D. 3 loại

Hướng dẫn

Ở đảo tuỵ của người có 2 loại tế bào có khả năng tiết hoocmôn điều hoà đường huyết.
Đáp án cần chọn là: C