Tháng Mười 17, 2021

Ai là người đầu tiên xây dựng một thí nghiệm quy mô về sự hình thành phản xạ có điều kiện ở loài chó?

Ai là người đầu tiên xây dựng một thí nghiệm quy mô về sự hình thành phản xạ có điều kiện ở
loài chó?
A. Đacuyn
B. Simson
C. I.V. Paplôp
D. Menđen

Hướng dẫn

I.V. Paplôp là người đầu tiên xây dựng một thí nghiệm quy mô về sự hình thành phản xạ có điều
kiện ở loài chó.
Đáp án cần chọn là: C