Tháng Bảy 7, 2022

“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là mục tiêu được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là mục tiêu được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

A. Đại hội VI, năm 1986.

B. Đại hội VII, năm 1991.

C. Đại hội XI, năm 2011.

D. Đại hội XII, năm 2016. Đáp án d