Tháng Bảy 2, 2022

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cùng cấp do cơ quan nào bầu cử?

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cùng cấp do cơ quan nào bầu cử?

A. Cấp ủy cùng cấp.

B. Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.

C. Ủy ban kiểm tra cùng cấp.

D. Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp.

Chọn đáp án là C