Tháng Sáu 9, 2023

A x có 2 giá trị thỏa mãn B x có 3 giá trị thỏa mãn C x có 4 giá trị thỏa mãn D x có 5 giá trị thỏa mãn

A x có 2 giá trị thỏa mãn

B x có 3 giá trị thỏa mãn

C x có 4 giá trị thỏa mãn

D x có 5 giá trị thỏa mãn

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết: