Tháng Tư 19, 2024

A x = 1; x = 4 B x = 0; x = 4 C x = 2; x = 4 D x = 1; x = 2

A x = 1; x = 4

B x = 0; x = 4

C x = 2; x = 4

D x = 1; x = 2

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết: