Tháng Tư 2, 2023

a) Vẽ đường thẳng a b) Vẽ A ∈ a; B ∈ a; C ∉ a; D ∉ a

a) Vẽ đường thẳng a

b) Vẽ A ∈ a; B ∈ a; C ∉ a; D ∉ a

Hướng dẫn

a)

b)