Tháng Tư 2, 2023

a. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 10; -2; -9; 12; 4; 0; -237 b. Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 12; -5; 0; -79; -123; 76; 2020

a. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 10; -2; -9; 12; 4; 0; -237

b. Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 12; -5; 0; -79; -123; 76; 2020

Hướng dẫn

a. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: -237; -9; -2; 0; 4; 10; 12

b. Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 2020; 76; 12; 0; -5; -79