Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nhà vua ở phương Đông cổ đại.

Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nhà vua ở phương Đông cổ đại.

A. Đại diện cho thần thánh dưới trần gian.

B. Là Thiên tử (con trời).

C. Người chủ tối cao của đất nước.

D. Người có quyền quyết định mọi chính sách và công việc.

Hướng dẫn

Đáp án: B