Tháng Mười Một 27, 2021

Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại.

Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại.

A. Xuất hiện đầu tiên trong lịch sử.

B. Do vua đứng đầu có quyền lực tối cao.

C. Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính quan liêu.

D. Nho giáo là hệ tư tưởng chính thống.

Hướng dẫn

Đáp án: D