Tháng Mười 19, 2021

: Xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở đời F2 của định luật phân li là:

: Xu hướng tất yếu biểu hiện tính trạng ở đời F2 của định luật phân li là:
A. F2 phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1 trội : 1 lặn
B. Đời F2 có sự phân li kiểu gen theo tỷ lệ 1 : 2 :1
C. F2 xuất hiện cả tính trạng của bố lẫn mẹ theo tỷ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn
D. F1 không có sự phân li kiểu hình

Hướng dẫn

Quy luật phân ly: trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di
truyền phân li về 1 giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P.
P: AA × aa
F1: Aa
F1 × F1: Aa × Aa
F2: 1AA : 2Aa : 1aa
Kiểu hình: 3 trội : 1 lặn
Đáp án cần chọn là: C