Tháng Mười Một 28, 2021

Xã hội cổ đại phương Tây bao gồm những giai cấp nào?

Xã hội cổ đại phương Tây bao gồm những giai cấp nào?

A. Lãnh chúa phong kiến và nông dân

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

C. Địa chủ, nông dân và nô lệ.

D. Chủ nô, bình dân và nô lệ

Hướng dẫn

Xã hội cổ đại phương Tây có ba giai cấp chính:

– Chủ nô: rất giàu có thế lức kinh tế, chính trị.

– Bình dân: Dân tự do có nghề nghiệp, tài sản, tự sinh sống bằng lao động của bản thân.

– Nô lệ: lực lượng lao động đông đảo, sản xuất chủ yếu và phục vụ các nhu cầu của đời sống, hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình, không có chút quyền lợi nào

Đáp án cần chọn là: D