Tháng Một 21, 2022

We started out for California. It started to rain right after that.

We started out for California. It started to rain right after that.

A. No sooner did we start out for California than it started to rain.
Β. No sooner had we started out for California when it started to rain.

C. No sooner had it started to rain than we started out for California.

D. No sooner had we started out for California than it started to rain.
Xem đáp án
Đáp án: D
Giải thích: Đảo ngữ: “No sooner had S done sth than clause” = Vừa mới… thì…
Dịch: Chúng tôi bắt đầu đi California. Trời bắt đầu mưa ngay sau đó.