Tháng Mười Một 27, 2021

Vua Tần xưng là

Vua Tần xưng là

A. VươngB. Hoàng đế

C. Đại đếD. Thiên tử

Hướng dẫn

Đáp án: B