Tháng Mười 25, 2021

: Với 2 gen alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, A quy định tính trạng hoa vàng, a quy định tính trạng hoa trắng, gen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành lai giữa cây hoa vàng với cây hoa trắng ở F1 được toàn cây hoa vàng với cây hoa trắng, sau đó cho các cây F1 tạp giao ở F2 sẽ thu được tỉ lệ phân tính như thế nào?

: Với 2 gen alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể thường, A quy định tính trạng hoa vàng, a quy
định tính trạng hoa trắng, gen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành lai giữa cây hoa vàng với cây hoa
trắng ở F1 được toàn cây hoa vàng với cây hoa trắng, sau đó cho các cây F1 tạp giao ở F2 sẽ thu được
tỉ lệ phân tính như thế nào?
A. 15 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng
B. 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa vàng
C. 3 cây hoa vàng : 1 cây hoa trắng
D. 1 cây hoa trắng : 1 cây hoa vàng

Hướng dẫn

Các cây F1 thu được cả hoa trắng và hoa vàng → P không thuần chủng
P: Aa x aa
F1: 1/2 Aa : 1/2 aa (1 vàng, 1 trắng)
F1xF1: (1/2 Aa: 1/2 aa) x (1/2 Aa: 1/2 aa)
G(F1): (1/4 A: 3/4a)
→ Tỉ lệ KG đồng hợp lặn (hoa trắng): 3/4 x 3/4 = 9/16
Tỉ lệ phân tính ở F2: 9 cây hoa trắng : 7 cây hoa vàng
Đáp án cần chọn là: B