Tháng Mười 3, 2023

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

A. Tháng 8 năm 1977

B. Tháng 9 năm 1977

C. Tháng 8 năm 1997

D. Tháng 7 năm 1995

Hướng dẫn

Đáp án: B

Giải thích :

(SGK – trang 46)