Tháng Ba 21, 2023

Vẽ 2 góc kề bù ∠xOy và ∠x’Oy, biết xOy = 130°, Gọi Ot là tia phân giác của ∠xOy. Hãy tính: a) ∠yOt = ?; ∠x’Ot = ? b) Vẽ tia phân giác On của ∠x’Oy. Tính góc ∠nOt = ?

Vẽ 2 góc kề bù ∠xOy và ∠x’Oy, biết xOy = 130°, Gọi Ot là tia phân giác của ∠xOy. Hãy tính:

a) ∠yOt = ?; ∠x’Ot = ?

b) Vẽ tia phân giác On của ∠x’Oy. Tính góc ∠nOt = ?

Hướng dẫn

a) Vì tia Ot là tia phân giác của ∠xOy