Tháng Mười 19, 2021

Vai trò của Nơron trung gian là :

Vai trò của Nơron trung gian là :
A. truyền xung thần kinh về trung ương.
B. truyền xung thần kinh đến cơ quan trả lời .
C. liên hệ giữa các nơron.
D. nối các vùng của trung ương thần kinh.

Hướng dẫn

Vai trò của Nơron trung gian là liên hệ giữa các nơron.
Đáp án cần chọn là: C