Tháng Ba 27, 2023

Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

A. Bảo đảm công tác xét xử của Hội đồng xét xử

B. Triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp

C. Quyết định những chủ trương, biện pháp để xây dựng và phát triển địa phương về mọi mặt

D. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương

Câu trả lời là: D là đáp án đúng