Tháng Mười 3, 2023

Từ phong trào cách mạng nào khối liên minh công nông được hình thành?

Từ phong trào cách mạng nào khối liên minh công nông được hình thành?

A. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.

B. Phong trào cách mạng 1939 – 1945.

C. Phong trào dân chủ 1936 – 1939.

D. Phong trào cách mạng 1919 – 1925.

Hướng dẫn

Phương pháp: phân tích.

Cách giải:

Tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 thể hiện ở chỗ đã nhằm đúng vào hai kẻ thù của cách mạng là đế quốc và phong kiến, không ảo tưởng vào kẻ thù, đoạn tuyệt hoàn toàn với chủ nghĩa cải lương. Phong trào đã giương hai khẩu hiệu chiến lược là độc lập dân tộc- người cày có ruộng, đồng thời kết hợp với các yêu cầu trước mắt.

Chọn đáp án: D