Tháng Mười Một 28, 2021

Tư hữu xuất hiện là do

Tư hữu xuất hiện là do

A. Của cải làm ra quá nhiều, không thể dung hết.

B. Sản xuất phát triển, một số gia đình phụ hệ ngày càng tích lũy đượ của riêng.

C. Một số người lợi dụng chức phận chiếm một phần sản phẩm xã hội làm của riêng.

D. Ở một số vùng, do điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp con người tạo ra lượng sản phẩm thừa thường xuyên nhiều hơn.

Hướng dẫn

Đáp án: C