Tháng Ba 1, 2024

Trưởng Sao do:

Trưởng Sao do:

A. Phụ trách Sao đề nghị

B. Giáo viên chủ nhiệm chọn

C. Các bạn trong Sao bầu ra

D. Tất cả đều đúng

Câu trả lời là: C là đáp án đúng