Tháng Mười 22, 2021

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào?

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào?
A. Kì trung gian
B. Kì đầu
C. Kì giữa
D. Kì sau

Hướng dẫn

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian.
Đáp án cần chọn là: A