Tháng Mười 19, 2021

Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?

Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?
A. Khí ôxi và chất thải
B. Khí cacbônic và chất thải
C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng
D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

Hướng dẫn

Máu và nước mô cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào.
Đáp án cần chọn là: C