Tháng Mười 3, 2023

Trong hoạt động của Thanh tra Xây dựng, nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng, bao gồm?

Trong hoạt động của Thanh tra Xây dựng, nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng, bao gồm?

A. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

B. Việc đầu tư xây dựng các khu đô thị

C. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc nâng cấp đô thị; Việc đầu tư xây dựng các khu đô thị

D. Việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc nâng cấp đô thị

Câu trả lời là: C là đáp án đúng