Tháng Mười 22, 2021

Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?

Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?
A. 5 loại
B. 2 loại
C. 4 loại
D. 3 loại

Hướng dẫn

Trong cơ thể người có 4 loại mô chính
Đáp án cần chọn là: C