Tháng Mười 23, 2021

Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?

Trong các tế bào dưới đây của cơ thể người, có bao nhiêu tế bào có hình sao ?
1. Tế bào thần kinh
2. Tế bào lót xoang mũi
3. Tế bào trứng
4. Tế bào gan
5. Tế bào xương
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

Hướng dẫn

Tế bào thần kinh và tế bào xương có hình sao.
Đáp án cần chọn là: A