Tháng Mười 19, 2021

Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra?

Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra?
1. FSH
2. PRL
3. TH
4. ADH
5. OT
6. GH
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

Hướng dẫn

Các hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra là: FSH, PRL, GH.
Đáp án cần chọn là: B