Tháng Mười 26, 2021

Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi là:

Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi
là:
A. Đảo đoạn
B. Mất đoạn
C. Lặp đoạn
D. Tất cả các đột biến trên

Hướng dẫn

Đảo đoạn làm cho lượng vật chất di truyền không thay đổi.
Đáp án cần chọn là: A