Tháng Mười 26, 2021

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra chủ yếu nhờ bộ phận nào ?

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, hoocmôn prôgestêrôn được tiết ra chủ yếu nhờ bộ phận nào ?
A. Tử cung
B. Thể vàng
C. Nhau thai
D. Ống dẫn trứng

Hướng dẫn

Trong 3 tháng đầu hoocmôn progesteron được tiết ra từ thể vàng (sau đó là tiết ra từ nhau thai).
Đáp án cần chọn là: B