Tháng Ba 21, 2023

Trên tia Ox có các điểm A, B sao cho OA = 2cm; OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB . Tính độ dài đoạn thẳng AM

Trên tia Ox có các điểm A, B sao cho OA = 2cm; OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB . Tính độ dài đoạn thẳng AM

A. AM = 1,5cm

B. AM = 0,5cm

C. AM = 1cm

D. AM = 2cm

Hướng dẫn

Ta có A, B thuộc tia Ox, OA < OB (2cm < 5cm) nên A nằm giữa hai điểm O và B

M là trung điểm của đoạn thẳng OB ⇒ OM = MB = (1/2)OB = (1/2).5 = 2,5cm

Ta có: Ta có: OA < OM nên A nằm giữa O và M

⇒ OA + AM = OM ⇒ AM = OM – OA = 2,5 – 2 = 0,5cm

Chọn đáp án B.