Tháng Ba 21, 2023

Trên đường tròn có 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu dây cung được tạo thành từ 9 điểm đó?

Trên đường tròn có 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu dây cung được tạo thành từ 9 điểm đó?

A. 9

B. 18

C. 72

D. 36

Hướng dẫn

Số dây cung tạo thành từ 9 điểm phân biệt trên đường tròn là 9.(9 – 1)/2 = 36 dây cung.

Chọn đáp án D.