Tháng Tư 2, 2023

Tính giá trị các biểu thức sau:

Tính giá trị các biểu thức sau:

Hướng dẫn

a) Ta có:

b) Ta có: