Tháng Tư 2, 2023

Tìm số nguyên x biết 3|x + 1| = 9 :

Tìm số nguyên x biết 3|x + 1| = 9 :

A. x = 2

B. x = -4

C. Cả A và B

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

3|x + 1| = 9 ⇒ |x + 1| = 3

⇒ x + 1 = 3 hay x = 2

Hoặc x + 1 = -3 hay x = -4

Chọn đáp án C